Інновації в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою: поняття, сутність, спрямованість

Автор(и)

  • A. M. Syrotenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • S. O. Bohunov Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • Yu. I. Prykhodko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-4-3-38-46

Ключові слова:

військова освіта, проблеми інновацій, інноваційна політика, інноваційна діяльність, інноваційна спрямованість, військово-освітній процес

Анотація

У статті досліджується інноваційна спрямованість системи підготовки військових фахівців з вищою освітою як інтегрована сукупність двох понять - інноваційної політики та інноваційної діяльності. Визначаються принципи зовнішньої та внутрішньої інноваційної військово-освітньої політики. Обґрунтовуються принципи та функції інноваційної військово-освітньої діяльності. Показується, що рушійною силою, джерелом інноваційного розвитку військово-освітнього процесу є притаманні йому суперечності. Розглядаються чинники, що сприяють пошуку та впровадженню інновацій у вищих військових навчальних закладах, підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності.

Біографії авторів

A. M. Syrotenko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, генерал-лейтенант

S. O. Bohunov, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Yu. I. Prykhodko, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Посилання

Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 5 вересня 2017 р. // Відомості Верховної Ради. - 2017. - № 38-39. - Ст. 380.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // Відомості Верховної Ради. - 2012. - № 19-20. - Ст. 166.

Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002. - № 16.

Указ Президента України № 555/2015 «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» від 25 травня 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/.

Указ Президента України № 5287/2015 «Про Стратегію національної безпеки України» від 24 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show.

Указ Президента України № 73/2017 «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року» від 22 березня 2017 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/22017-06-16_National-program-2020_uk.pdf.

Указ Президента України № 240/2016: «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Медынский В. Г. Инновационный менеджмент / В. Г. Медынский. - М. : ИНФРА-М, 2012. - С. 60-75.

Кузьменко В. В. Інноваційна політика держави та принципи її регулювання / В. В. Кузьменко, Л. Е. Пономаренко // Материалы I-й Международной научно-практической Интернет-конференции «Проблемы формирования новой экономики XXI века», 19 декабря 2008 г. - С. 89-95.

Кичигин С. В. Основные направления инновационной политики в машиностроении / С. В. Кичигин. - Автореф. дис. ... канд. эконом. наук. - М., 2005. - 20 с.

Евдокимова Т. Г. Инновационный менеджмент / Т. Г. Евдокимова, Г. А. Маховикова, Н. Ф. Ефимова. - СПб. : Вектор, 2005. - С. 35-50.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль: в 4-х т. - Т. 3 : П-Р. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - С. 215.

Філософський енциклопедичний словник. - К. : Абрис, 2002. - 742 с.

Федірко О. А. Національні інноваційні системи країн високого конкурентного статусу / О. А. Федірко // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія]: у 2 т. - Т. І / за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. - К. : КНЕУ, 2006. - С. 679-685.

Гопталенко Ю. Правові засади побудови інноваційно- інвестиційної моделі в Україні / Ю. Гопталенко // Юридичний журнал. - 2004. - № 6 (24). - С. 84-90.

Указ Президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html.

Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 36. - Ст. 266.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради. - 2016. - № 3. - Ст. 25.

Клімова Г. П. Парадигмальні концепти інноваційного розвитку вищої освіти України / Г. П. Клімова // Право та інновації. - 2015. - № 1 (9). - С. 11-18.

Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. - Минск : Харвест, 1998. - 800 с.

Педагогічні інновації в сучасній школі / І. Г. Єрмаков (відп. ред.) та ін. - К: Освіта, 1994. - 88 с.

Олійник П. Педагогічна інноватика - один із шляхів підвищення ефективності підготовки інженерно-педагогічних кадрів / П. Олійник // Педагог професійної школи : Зб. наук. пр. - К. : Науковий світ, 2001. - Вип. 1. - С. 45-49.

Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя: [монографія] / В. И. Загвязинский. - М. : Педагогика, 1987. - 160 с.

Професійна освіта: [словник] / уклад. С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. - К. : Вища школа, 2000. - 380 с.

Хуторской А. В. Педагогическая инноватика / А. В. Хуторской. - М., Академия, 2008. - 256 с.

Слободчиков В. И. Проблемы становления и развития инновационного образования / В. И. Слободчиков // Инновации в образовании. - 2003. - № 2. - С. 2-16.

Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: [монографія] / С. М. Ніколаєнко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 419 с.

Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій : Зб. наук. праць / редкол.: Л. І. Даниленко (відп. ред.) та ін. - Херсон : ЦНТЕІ, 1999. - 254 с.

Клімова Г. П. Державна інноваційна політика / Г. П. Клімова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». - 2014. - №2 (21). - С. 207-213.

Приходько Ю. І. Суперечності в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою / Ю. І. Приходько // Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє», 24 листопада 2017 р., Київ. - К. : ВІ КНУ. - С. 175-176.

Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти : Зб. матеріалів до Всеукраїнської науково- практичної конференції, 11-12 травня 2000 р. / В. П. Андрущенко (ред.) та ін.; Ін-т вищої освіти АПН України, Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 224 с.

Телелим В. М., Приходько Ю. І. Інноваційна спрямованість військової освіти: механізми, поняття та сутність / В. М. Телелим, Ю. І. Приходько // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України. - 2015. - № 1 (31) - С. 3-16.

Маршев В. И. Изменения и измерения в управлении: результаты, проблемы, перспективы / В. И. Маршев // История управленческой мысли и бизнеса / В. И. Маршев. - М. : МГУ, ТЕИС, 2002. - С. 50-65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-11

Номер

Розділ

Проблеми військової освіти