DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-4-3-38-46

Інновації в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою: поняття, сутність, спрямованість

A. M. Syrotenko, S. O. Bohunov, Yu. I. Prykhodko

Анотація


У статті досліджується інноваційна спрямованість системи підготовки військових фахівців з вищою освітою як інтегрована сукупність двох понять - інноваційної політики та інноваційної діяльності. Визначаються принципи зовнішньої та внутрішньої інноваційної військово-освітньої політики. Обґрунтовуються принципи та функції інноваційної військово-освітньої діяльності. Показується, що рушійною силою, джерелом інноваційного розвитку військово-освітнього процесу є притаманні йому суперечності. Розглядаються чинники, що сприяють пошуку та впровадженню інновацій у вищих військових навчальних закладах, підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності.


Ключові слова


військова освіта; проблеми інновацій; інноваційна політика; інноваційна діяльність; інноваційна спрямованість; військово-освітній процес

Посилання


Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 5 вересня 2017 р. // Відомості Верховної Ради. - 2017. - № 38-39. - Ст. 380.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // Відомості Верховної Ради. - 2012. - № 19-20. - Ст. 166.

Національна доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України № 347/2002 від 17 квітня 2002 р. // Офіційний вісник України. - 2002. - № 16.

Указ Президента України № 555/2015 «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» від 25 травня 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/.

Указ Президента України № 5287/2015 «Про Стратегію національної безпеки України» від 24 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show.

Указ Президента України № 73/2017 «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року» від 22 березня 2017 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/22017-06-16_National-program-2020_uk.pdf.

Указ Президента України № 240/2016: «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Медынский В. Г. Инновационный менеджмент / В. Г. Медынский. - М. : ИНФРА-М, 2012. - С. 60-75.

Кузьменко В. В. Інноваційна політика держави та принципи її регулювання / В. В. Кузьменко, Л. Е. Пономаренко // Материалы I-й Международной научно-практической Интернет-конференции «Проблемы формирования новой экономики XXI века», 19 декабря 2008 г. - С. 89-95.

Кичигин С. В. Основные направления инновационной политики в машиностроении / С. В. Кичигин. - Автореф. дис. ... канд. эконом. наук. - М., 2005. - 20 с.

Евдокимова Т. Г. Инновационный менеджмент / Т. Г. Евдокимова, Г. А. Маховикова, Н. Ф. Ефимова. - СПб. : Вектор, 2005. - С. 35-50.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль: в 4-х т. - Т. 3 : П-Р. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - С. 215.

Філософський енциклопедичний словник. - К. : Абрис, 2002. - 742 с.

Федірко О. А. Національні інноваційні системи країн високого конкурентного статусу / О. А. Федірко // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: [монографія]: у 2 т. - Т. І / за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. - К. : КНЕУ, 2006. - С. 679-685.

Гопталенко Ю. Правові засади побудови інноваційно- інвестиційної моделі в Україні / Ю. Гопталенко // Юридичний журнал. - 2004. - № 6 (24). - С. 84-90.

Указ Президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html.

Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради. - 2002. - № 36. - Ст. 266.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради. - 2016. - № 3. - Ст. 25.

Клімова Г. П. Парадигмальні концепти інноваційного розвитку вищої освіти України / Г. П. Клімова // Право та інновації. - 2015. - № 1 (9). - С. 11-18.

Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. - Минск : Харвест, 1998. - 800 с.

Педагогічні інновації в сучасній школі / І. Г. Єрмаков (відп. ред.) та ін. - К: Освіта, 1994. - 88 с.

Олійник П. Педагогічна інноватика - один із шляхів підвищення ефективності підготовки інженерно-педагогічних кадрів / П. Олійник // Педагог професійної школи : Зб. наук. пр. - К. : Науковий світ, 2001. - Вип. 1. - С. 45-49.

Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя: [монографія] / В. И. Загвязинский. - М. : Педагогика, 1987. - 160 с.

Професійна освіта: [словник] / уклад. С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало. - К. : Вища школа, 2000. - 380 с.

Хуторской А. В. Педагогическая инноватика / А. В. Хуторской. - М., Академия, 2008. - 256 с.

Слободчиков В. И. Проблемы становления и развития инновационного образования / В. И. Слободчиков // Инновации в образовании. - 2003. - № 2. - С. 2-16.

Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України: [монографія] / С. М. Ніколаєнко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 419 с.

Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій : Зб. наук. праць / редкол.: Л. І. Даниленко (відп. ред.) та ін. - Херсон : ЦНТЕІ, 1999. - 254 с.

Клімова Г. П. Державна інноваційна політика / Г. П. Клімова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». - 2014. - №2 (21). - С. 207-213.

Приходько Ю. І. Суперечності в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою / Ю. І. Приходько // Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє», 24 листопада 2017 р., Київ. - К. : ВІ КНУ. - С. 175-176.

Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти : Зб. матеріалів до Всеукраїнської науково- практичної конференції, 11-12 травня 2000 р. / В. П. Андрущенко (ред.) та ін.; Ін-т вищої освіти АПН України, Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 224 с.

Телелим В. М., Приходько Ю. І. Інноваційна спрямованість військової освіти: механізми, поняття та сутність / В. М. Телелим, Ю. І. Приходько // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України. - 2015. - № 1 (31) - С. 3-16.

Маршев В. И. Изменения и измерения в управлении: результаты, проблемы, перспективы / В. И. Маршев // История управленческой мысли и бизнеса / В. И. Маршев. - М. : МГУ, ТЕИС, 2002. - С. 50-65.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.