Про журнал

Галузь та проблематика

Основні тематичні напрями (рубрики) журналу:

національна і глобальна безпека;
воєнна безпека;
міжнародне співробітництво, співробітництво з міжнародними системами колективної безпеки, миротворча діяльність;
досвід провідних країн світу у сфері безпеки та оборони;
реформування та розвиток Збройних Сил України;
наукова діяльність у Збройних Силах України;
теорія воєнного мистецтва;
проблеми керування військами;
перспективні технології у сфері оборони;
економічні проблеми будівництва оборони;
військово-технічні проблеми;
гуманітарні аспекти оборонної сфери;
проблеми бойової підготовки Збройних Сил України;
військове право;
воєнна історія;
проблеми військової екології;
продукція воєнно-промислового комплексу, наукове обладнання.

Тематичні напрями журналу можуть коригуватися головним редактором з урахуванням зміни актуальності проблем у сфері національної безпеки та оборони.

Процес рецензування

З метою забезпечення належної якості публікацій, всі статті, які подаються до журналу, підлягають процедурі рецензування.

Перед направленням рукопису статті рецензенту, який повинен бути фахівцем з питань, що висвітлюються у статті,  редакцією журналу здійснюється перевірка статті щодо відповідності критеріям, які мають формальний (технічний) характер. Зокрема, на цьому етапі перевіряються:

відповідність теми статті тематиці журналу та спеціалізації розділу журналу, до якого вона подана;

відповідність оформлення статті вимогам, встановленим редакцією;

дотримання авторами статті правил використання джерел посилання та цитування;

відповідність матеріалів статті вимогам ст. 3  Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (щодо неприпустимості зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації).

Крім того, з використанням автоматизованих засобів подана стаття перевіряється на плагіат/самоплагіат та рівень оригінальності (унікальності).

Стаття відхиляється редакцією, якщо вона не відповідає тематичним напрямам журналу, вимогам ст. 3  Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, або містить явний плагіат. В інших випадках невідповідності встановленим вимогам стаття повертається автору (авторам) для усунення виявлених недоліків.   

Звичайно літературне редагування статті з виправленням незначних граматичних та стилістичних помилок здійснюється у видавництві журналу на етапі підготовки статті до публікації. Однак, якщо під час подання статті редакцією виявлено значну кількість таких помилок, стаття також повертається на доопрацювання.

Якщо стаття відповідає формальним критеріям для її прийняття редакцією, вона надсилається рецензенту, який визначається головним редактором журналу.

Рецензент оформлює рецензію на стандартизованому бланку, підготовленому редакцією. Для забезпечення неупередженої незалежної оцінки та уникнення конфлікту інтересів прізвища авторів статті на бланку рецензії не зазначаються. Рецензент оцінює науковий рівень статті за визначеними критеріями якості та надає у письмовому вигляді головному редактору журналу свої коментарі щодо виявлених недоліків, висновки і рекомендації.

Критерії експертного оцінювання якості статті рецензентом:

актуальність проблемного питання, якому присвячена стаття;

правильність вибору методу дослідження;

наукова новизна отриманих результатів;

достовірність (достатнє підтвердження) наведених у статті  фактів;

відсутність у статті фабрикації та фальсифікації даних;

обґрунтованість тверджень та висновків авторів;

відповідність структури та змісту статті академічному стилю викладання матеріалу;

відсутність технічних помилок.

Конкретний перелік критеріїв якості статті враховує спеціалізацію розділу журналу, до якого подається рукопис.

На підставі отриманої рецензії головний редактор журналу приймає один із варіантів рішення:

прийняти статтю до опублікування;

повернути статтю для доопрацювання;

відхилити подання.

Рішення головного редактора оформлюється його підписом на бланку рецензії. Після цього на ньому зазначаються відомості про авторів і рецензія направляється на зберігання до архіву редакції. Якщо було прийнято рішення про опублікування статті, після затвердження випуску журналу на рецензії робиться позначка про номер та рік випуску.  

У разі повернення статті на доопрацювання цикл рецензування повторюється із зверненням особливої уваги на усунення виявлених недоліків.

На будь-якому циклі рецензування головний редактор може прийняти рішення щодо залучення до оцінювання якості статті додаткових рецензентів.

Для забезпечення гарантій сліпого рецензування інструкція авторам передбачає подання файлу статті без наведення відомостей про авторів. У разі подання статті на сайті журналу ці відомості необхідно занести у відповідні поля форми подання. Якщо стаття надсилається до редакції електронною поштою, їх необхідно розмістити в окремому файлі.

Політика відкритого доступу

Друкована версія журналу розповсюджується за передплатою. Повні тексти статей в електронному вигляді розміщуються на сайті у відкритому доступі із терміном затримки, погодженим із виготовлювачем друкованої версії журналу, але не більше ніж 2 роки.

Учасник

Друкована версія журналу видається за рахунок коштів, отриманих через передплату. Для авторів публікація статей безкоштовна.

Підгтовку і виготовлення друкованих примірників журналу здійснює:

Історія журналу

Історія науково-теоретичного та науково-практичного журналу “Наука і оборона” розпочинається з 1994 року, коли Міністерством оборони України було засновано збірник наукових матеріалів “Наука і оборона”, який у 1996 році був перереєстрований як журнал “Наука і оборона”.

На підставі угоди про правонаступництво, укладеної з Міністерством оборони України у серпні 2017 року, права та обов’язки засновника журналу передано Національному університету оборони України імені Івана Черняховського (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22942-12842ПР від 15.09.2017).