Теоретико-методологічні засади гарантування якості вищої військової освіти у вимірі національної безпеки України

Автор(и)

  • A. M. Zelnytskyi Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-46-51

Ключові слова:

національна безпека, якість освіти, гарантування якості освіти, забезпечення якості освіти, компетентність, результати навчання, педагогічні технології

Анотація

У статті представлено теоретико-методологічні засади гарантування якості вищої військової освіти – складної, цілеспрямованої, динамічної системи теоретичних знань про педагогічний феномен поняття «гарантування» у його органічному зв’язку з поняттям «забезпечення». Здійснено аналіз і розкрито сутність, зміст, особливості, дефінітивні межі цих понять, а також технологію оперування ними в умовах функціонування сучасної системи військової освіти і перспектив її подальшого розвитку в контексті національної безпеки України.

Біографія автора

A. M. Zelnytskyi, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, полковник запасу

Посилання

Воєнна доктрина України / Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 року «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”».

Глобальна та національна безпека : підручник / [В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф. Смолянюк]; за заг. ред. Г. П. Ситника. – К. : НАДУ, 2016. – 784 с.

Андрущенко В. П. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть (за матеріалами доповіді, виголошеної на засіданні загальних зборів АПН України 23 листопада 2000 р.) // Вища освіта України. – 2001.– № 2. – С. 5–13.

Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / О. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 189 с.

Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц. – М. : Эксмо; СПб. : Terra Fantastiсa, 2003. – 864 с.

Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – Минск : Изд. В. М. Скакун, 1988. – 896 с.

Международный стандарт ISO:9000. Системы менеджмента качества – Основные положения и словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-(rus).pdf.

Про освіту: Закон України № 2145-VIII від 5 вересня2017р. // Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 38–39. –Ст.380.

Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page2.

Великий тлумачний словник сучасної української мови/ уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Статути Збройних Сил України (Статут внутрішньої служби Збройних Сил України) : затверджений Законом України № 548-ХІV від 24 березня 1999 р. – С. 19.

Євсюков О. Ф. Проблема професійної компетентності майбутніх офіцерів / О. Ф. Євсюков // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. – К.; Запоріжжя : Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2006. – Вип. 38. – С. 445–449.

Зельницький А. М. Компетентнісна модель випускника ВВНЗ – складова системи підготовки військових фахівців / А.М. Зельницький, П. І. Удовенко, Р. М. Серветник // Вісник Національної академії оборони України. – 2009. – № 3 (11). – С.21–26.

Ягупов В. В., Свистун В. І. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В. В. Ягупов, В. І. Свистун [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.libray.ukma.kiev.ua/e-llib/nz/nzv71_2007_pedagog/01_yagypov-w.pdf.

Вітченко А. О., Осьодло В. І., Салкуцан С. М. Технології навчання у вищій військовій школі: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. проф. В. М. Телелима. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2016. – 272 с.

Зельницький А. М. Педагогічні основи комплексних кількісних оцінок у навчально-виховному процесі ВВНЗ Збройних Сил України / А. М. Зельницький. – К. : МОУ, 1993. – 71 с.

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України : наук.-метод. посіб. / А. М. Зельницький, О. А. Заболотний, Ю. І. Приходько та ін.; за заг. ред. І. В. Толока. – Харків : ХНУПС, 2017. – 120 с.

Зельницький А. М. Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил України у вищих військових навчальних закладах / А. М. Зельницький// Вісник Черкаського університету. – Серія: пед. науки. – Черкаси, 2017. – № 6. – С. 71–83.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінки [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://abiturients.info/uk/poleznoe/tablica-sootvetstviya-shkaly-ocenivaniya-ects-s-nacionalnoy-sistemoy-ocenki.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-11

Номер

Розділ

Проблеми військової освіти