Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін

Автор(и)

  • А. О. Вітченко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
  • В. І. Осьодло Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-7-2-44-50

Ключові слова:

система вищої військової освіти, модернізація, стандарти вищої освіти, комплексна навчальна програма, модульне проектування змісту вищої освіти

Анотація

Статтю присвячено дослідженню актуального стану і проблем розвитку системи вищої військової освіти України, визначенню перспектив її подальшого вдосконалення з урахуванням національних інтересів, пріоритетних завдань розбудови вітчизняної вищої військової школи і науки.

На підставі проведеного аналізу порушеної проблеми доведено хибність механічного перенесення основних положень зовнішньої політики держави на процес побудови системи військової освіти, внаслідок чого наукове обґрунтування цілей, змісту і результатів освітньо-професійної підготовки військових фахівців набуває формалізованого компілятивно-наслідувального характеру. Наголошено на пріоритетності послідовних і виважених змін у вищій військовій школі з урахуванням досягнень вітчизняної військово-педагогічної теорії і практики, передового зарубіжного досвіду, що передбачає відмову від стратегії тотального реформаторства, епігонства, спотворення сучасних освітніх інновацій і підходів, зокрема в галузі стандартизації вищої освіти на компетентнісній основі.

З метою подальшого вдосконалення системи вищої військової освіти запропоновано реалізувати низку ініціатив, пов’язаних з переходом від командно-адміністративної до консультативної моделі управління, реальної автономії військових вишів, забезпечення їхньої інституційної самостійності в організації освітнього процесу та внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти:

перегляд процедури розроблення стандартів для вищої військової освіти за схемою “професійний стандарт (перелік службових і військово-професійних функцій за первинною посадою) - академічний стандарт (система загальних, професійних і фахових компетентностей)”;

побудова галузевої системи підвищення кваліфікації професорсько-викладацького і командного складу військових вишів, що передбачатиме випереджальний характер післядипломної освіти науковців, викладачів, керівників вищих військових навчальних закладів;

запровадження механізму додаткового фінансування за результатами академічного рейтингування військових вишів з дотриманням принципу “гроші слідом за якістю”.

Окрему увагу приділено проектуванню стандартів підготовки військових фахівців з вищою освітою на засадах компетентнісного підходу, оновленню освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах шляхом розроблення комплексних програм і модульної побудови змісту навчання. Технологічний підхід до проектування комплексних освітніх програм за кредитно-модульною системою навчання унаочнено на прикладі освітньо-професійної програми за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”, спеціалізацією “Педагогіка вищої військової школи”.

Доведено, що проектування змісту освітніх програм за комплексним принципом забезпечуватиме інтегрування основних видів діяльності майбутнього військового фахівця з вищою освітою, сприятиме формуванню в нього готовності до виконання професійних завдань на основі набутої системи компетентностей.

Біографії авторів

А. О. Вітченко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор педагогічних наук, професор, професор Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

В. І. Осьодло, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор психологічних наук, професор, начальник інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Посилання

Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» №344/2013 від 25 червня 2013» від 24 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Телелим В. М. Військова освіта в системі обороноздатності держави: проблеми, світові та національні тенденції розвитку / В. М. Телелим, Ю. І. Приходько // Військова освіта. – 2013. – № 2. – С. 3–19.

Полторак С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018. – № 2. – С. 3–10.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К. : ЦС, 2015.– 32 c.

Постанова Кабінету Міністрів України № 896 «Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”)» від 3 листопада 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п.

Указ Президента України № 344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Наказ Міністра оборони України № 346 «Про затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України» від 20 липня 2015 р.

Вітченко А. О. Проектування змісту комплексних освітніх програм як умова системного забезпечення якості вищої освіти майбутніх викладачів / А. О. Вітченко // Вища школа. – 2017. – № 8. – С. 68–90.

Велика хартії університетів. Болонья, 18 вересня 1988 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://euroosvita.net/?category=17&id=1049.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Наказ Міністра оборони України № 95 «Про затвердження Концепції підготовки Збройних Сил України» від 22лютого 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrmilitary.com/2016/02/concept-of-the-armed-forces-of-ukraine.html.

Вітченко А. О. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / А. О. Вітченко // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 36–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-03

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект