DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-13-19

Мобілізаційна підготовка та мобілізація – важливі складові організації оборони України

П. Б. Волотівський

Анотація


Для України, як і для будь-якої іншої держави, захист та оборона від зовнішніх і внутрішніх воєнних загроз, пов’язаних із застосуванням воєнної сили або загрози її застосування, та здатність протистояти їм є однією з найважливіших функцій. Першорядне значення для гарантованого забезпечення потреб оборони держави як у мирний, так і у воєнний час має створення технологіч-но розвиненої економіки. У ситуації поступового зниження загальної чисельності й удосконалення структури Зброй-них Сил України мирного часу надійне функціонування мобілізаційної системи держави є підставою для підвищення їхнього бойового потенціалу та оперативних спроможностей. Оборонні можливості держави прямо залежать від рівня її мобілізаційних спроможностей та бойової могутності Збройних Сил.

Мобілізаційний план національної економіки України становить воєнно-економічну основу плану оборони України. Метою формування плану є гарантоване забезпечення у воєнний час потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також задоволення інших державних потреб і потреб населення. Завдячуючи мобілізації здійснюється поповнення Збройних Сил України та інших військових формувань людьми, військовою технікою, матеріальними засобами. Тому мобілізаційна підготовка і мобілізація в Україні в сучасних умовах є найважливішою складовою організації оборони держави.


Ключові слова


оборона держави; обороноздатність держави; план оборони України; оборонне планування; мобілізаційна підготовка та мобілізація; мобілізаційний план України

Посилання


Новий тлумачний словник української мови : у 3 т., 42 000 слів / [уклали: В. Яременко, О. Сліпушко]. – Вид. 2-ге, виправлене. – К. : Аконіт, 2005. – Т. 1 : А–К. – 928 с.; Т. 2 : К–П. – 928 с.; Т. 3 : П–Я. – 864 с.

Философский энциклопедический словарь / редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. – 2-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 815 с.

Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 1632 с.

Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр.

Дахно О. Ю. Територіальна цілісність держави як об’єкт національної безпеки / О. Ю. Дахно // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – 2015. – № 3/4 (27/28). – С. 17–22.

Про оборону України : Закон України № 1932-XII від 6 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

Военный энциклопедический словарь / пред. гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. – М. : Воениздат, 1983. – 863 с.

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України № 3543-XII від 21 жовтня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 3543-12.

Про правовий режим воєнного стану : Закон України № 389-VIII від 12 травня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19.

Про національну безпеку України : Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Планирование [Електронний ресурс] / Бизнес-википедия. – Режим доступу : https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/планирование.

Планирование : материал из Википедии – свободной энциклопедии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/Планирование.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.