Дидактичні основи підготовки військових фахівців з вищою освітою в контексті військових освітніх систем провідних країн НАТО: історична ретроспектива, сучасність, перспективи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-10-1-43-51

Ключові слова:

військова освіта, дидактична система, підготовка військових фахівців, трансформація, зміст освіти, технологія, контроль, моніторинг

Анотація

У статті розглядається проблема наближення дидактичних основ у підготовці військових фахівців з вищою освітою до поглядів у цьому процесі, притаманних військовим освітнім системам провідних країн НАТО. Показується актуальність дослідження даної проблеми, зумовлена політикою держави з реформування сектору безпеки та оборони, зміцнення обороноздатності Збройних Сил України. Аналізуються національні й зарубіжні теоретичні та прикладні аспекти дидактичних систем у підготовці офіцерських кадрів. Обґрунтовуються основні напрями коригування теоретичної та прикладної складових дидактичного процесу в підготовці військових фахівців у вищих військових навчальних закладах України, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Біографія автора

Ю. І. Приходько

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. – Ре-жим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року» [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 73/2017 від 22 березня 2017 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73/2017#n2.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 240/2016 від 6 червня 2016 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#n251.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 липня 2014 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Нещадим М. І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика : [монографія] / М. І. Нещадим – К. : Київський університет, 2003. – 852 с.

Нещадим М. І. Військова освіта як цілісна система / М. І. Нещадим, Ю. І. Приходько // Військова освіта. – 2003. – № 11. – С. 3–17.

Приходько Ю. І. Основи теорії трансформації систем / Ю. І. Приходько // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Філософія». – 2018. – № 1 (3). – С. 21–27.

Приходько Ю. І. Актуальні проблеми сучасного етапу розвитку військової освіти / Ю. І. Приходько // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2017. – № 1 (13). – С. 275–282.

Приходько Ю. І. Актуальні питання підготовки військових фахівців для Збройних Сил України / Ю. І. Приходько // Державна політика забезпечення національної безпеки України: актуальні проблеми та шляхи їх розв’язання : матеріали круглого столу, Київ, 19 лютого 2013 року / за ред. Г. П. Ситника, Л. М. Шипілової. – К. : НАДУ, 2013. – С. 143–148.

Про реформу системи військової освіти [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 490 від 19 серпня 1992 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/490-92-п.

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – VIII, 1728 с.

Крупський Я. В. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій / Я. В. Крупський, В. М. Михалевич. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 72 с.

Про створення єдиної системи військової освіти [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 1410 від 15 грудня 1997 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-п.

Опубліковано

2020-08-28

Номер

Розділ

Розвиток теорії і методології