Вища військова освіта як цілісна система: концептуальні засади її розвитку та управління змінами

Автор(и)

  • А. М. Зельницький Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3910-7329
  • О. А. Заболотний Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine
  • О. М. Васильєв Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9492-5594
  • М. І. Паламар Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2020-12-3-46-55

Ключові слова:

система вищої військової освіти, оборонне планування, концептуальні засади, розвиток, управління змінами, гарантування якості вищої військової освіти, компетентнісний підхід

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан вищої військової освіти як цілісної системи: її структура, взаємозв’язки основних елементів, закономірності, принципи, цілі та основні завдання її функціонування в мінливих умовах зовнішнього і внутрішнього середовищ. Особливу увагу приділено розробленню концептуальних засад подальшого розвитку системи вищої військової освіти на довгострокову перспективу як складової держаної освіти та оборонного планування. Досліджено наукові підходи до управління змінами в системі вищої військової освіти на основі експертного опитування та узагальнено поточні проблеми, які стримують її подальший розвиток.

Матеріали статті можуть бути корисними для науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, докторантів та широкого кола фахівців у сфері вищої військової освіти.

Біографії авторів

А. М. Зельницький, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

О. А. Заболотний, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, провідний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

О. М. Васильєв, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

старший науковий співробітник центру воєнно-стратегічних досліджень

М. І. Паламар, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

начальник науково-методичного центру організації освітньої діяльності, полковник

Посилання

Про створення єдиної системи військової освіти [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 1410 від 15 грудня 1997 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-п#Text.

Нещадим М. І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика: монографія / М. І. Нещадим. – К. : Київський університет, 2003. – 852 с.

Вітченко А. О. Педагогіка вищої військової школи : підруч. / А. О. Вітченко, В. І. Осьодло. – К. : НУОУ імені Івана Черняховського, 2017. – 504 с.

Ягупов В. В. Військова дидактика : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Київський університет, 2000. – 400 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.

Щипанський П. В. Формування нової парадигми військової освіти / П. В. Щипанський, Р. І. Тимошенко, С. М. Салкуцан // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 37–42.

Полторак С. Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та за кордоном: державноуправлінські аспекти / С. Т. Полторак // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – С. 70–73.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України № 392/2020 від 14 вересня 2020 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року : затверджена Указом Президента України № 73/2017 від 22 березня 2017 р.

Стратегічний оборонний бюлетень України [Електрон-ний ресурс] : затверджений Указом Президента України № 240/2016 від 20 травня 2016 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#n10.

Про затвердження Порядку проведення оборонного огляду Міністерством оборони [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 941 від 31 жовтня 2018 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2018-%D0%BF#Text.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 2145-VIII від 5 вересня 2017 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 липня 2014 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти [Електронний ресурс] : наказ Міністерства оборони України № 4 від 9 січня 2020 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text.

Сучасний словник іншомовних слів / уклад. О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.

Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц. – М. : Эксмо ; СПб. : Terra Fantastiсa, 2003. – 864 с.

Кадровий потенціал збройних сил і якість вищої військової освіти: аналіз понять та система зв’язків / О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць НУОУ імені Івана Черняховсько-го. – 2018. – № 2 (38). – С. 92–103.

Про затвердження Переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29 квітня 2015 р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п#Text.

Бажин І. І. Управління змінами / І. І. Бажин. – Харків : Консум, 2006. – 384 с.

Пічугіна Т. С. Управління змінами : навч. пос. / Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко. – Харків : ХДУХТ, 2017. – 226 с.

Семенець-Орлова І. А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади: монографія. – К. : ЮСТОН, 2018. – 420 с.

Зельницький А. М. Наукові підходи до управління змінами в системі вищої військової освіти у Збройних Силах України / А. М. Зельницький, О. А. Заболотний // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського. – 2019. – № 3 (67). – С. 115–122.

Інноваційний розвиток вищої військової освіти України: досвід, тенденції, перспективи, особливості підготовки військових льотчиків : монографія / В. В. Сідаш, А. М. Алімпієв, Г. В. Певцов та ін. – Харків : Цифрова друкарня № 1, 2012. – 456 с.

Біла книга – 2018. Збройні Сили України. – К. : МО України, 2019. – 170 с.

Петренко А. Г. Методичний підхід до оцінювання наявних спроможностей функціональних структур складових оборони / А. Г. Петренко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2019. – № 2 (35). – С. 99–104.

Петренко А. Г. Щодо впровадження оборонного менеджменту та управління змінами в Міністерстві оборони України / А. Г. Петренко // Наука і оборона. – 2019. – № 2. – С. 3–8.

Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження / І. С. Руснак, А. Г. Петренко, А. В. Яковенко та ін. // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 3–10.

Бодрик Ю. Г. Оборонне планування в сучасних умовах: дослідження корпорації RAND / Ю. Г. Бодрик // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 51–54.

Модернізація системи військової освіти України та формування загального обрису офіцера майбутнього: реалії і перспективи / О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький та ін. // Військова освіта : збірник наукових праць НУОУ імені Івана Черняховського. – 2019. – № 1 (39). – С. 70–81.

Опубліковано

2020-12-28

Номер

Розділ

Розвиток теорії і методології