Методологічний аспект формування професійної кваліфікації офіцерів сил оборони на шляху впровадження нових рівнів військової освіти

Автор(и)

  • В. С. Артамощенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7734-4210

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-34-41

Ключові слова:

військова освіта, рівні військової освіти, кваліфікація

Анотація

За результатами аналізу кількісних показників галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій для підготовки військових кадрів, змісту і побудови перспективного каталогу військових посад осіб офіцерського складу, континууму професійної військової освіти та кваліфікаційних рівнів, прийнятих у збройних силах держав – членів НАТО, і на засадах класифікації рівнів мислення в когнітивній (пізнавальній) сфері за таксономією Блума обґрунтовано принцип класифікації рівнів військової освіти в Україні.

Розроблено концептуальну модель рамки кваліфікацій рівнів військової освіти на підґрунті класифікації видів економічної діяльності, класифікації професій, вимог Національній рамки кваліфікацій, перспективного змісту підготовки офіцерського складу для здобуття нових рівнів військової освіти, вимог щодо наявності відповідності спеціальності (спеціалізації) підготовки військово-обліковим спеціальностям військової посади осіб офіцерського складу. До моделі рамки кваліфікацій впроваджено кваліфікаційні рівні для оцінювання продуктивності професійної діяльності за стандартами НАТО.

Біографія автора

В. С. Артамощенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, полковник

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 р. «Про Стратегію воєнної безпеки України» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 березня 2021 р. № 121/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/121/2021#n2.

Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 11 травня 2021 р. № 189/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189/2021#Text.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Артамощенко В. С. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту [Електронний ресурс] / В. С. Артамощенко, О. Ю. Фаворська // Наука і оборона. – 2019. – № 3. – С. 40–44. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-40-44.

Про організацію виконання окремих заходів оборонної реформи на середньострокову перспективу [Електронний ресурс] : наказ Міністерства оборони України від 14 серпня 2020 р. № 283. – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2020/nm_283.pdf.

NATO Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and Publications [Електронний ресурс] : AAP-15(2020) // NATO Standardization Office. – Режим доступу : https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/AAP-15%20(2020)%20EF.pdf.

NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French) [Електронний ресурс] : AAP-06. Edition 2020 // NATO Standardization Office. – Режим доступу : https://nso.nato.int/nso/zPublic/ap/PROM/AAP-06%202020%20EF.pdf.

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII [Електронний ресурс] : // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Полторак С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО [Електронний ресурс] / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018. – № 2. – С. 3–10. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-3-2-3-10.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

International Standard Classification of Education [Електронний ресурс] : ISCED-2011 // The UNESCO Institute for Statistics. – Режим доступу : http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-en.pdf.

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 [Електронний ресурс] : Національний класифікатор України : наказ Держспоживстандарту України від 11 жовтня // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text.

Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс] : Національний класифікатор України : наказ Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#n4.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text.

Статут Національного агентства кваліфікацій [Електронний ресурс] : затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1029 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-2018-%D0%BF#n14.

Розроблення освітніх програм [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Пріоритети, 2014. – 120 с. – Режим доступу : https://lib.iitta.gov.ua/9356/1/Rozroblennya_osv_program_20_04.pdf.

Таланова Ж. В. Підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій в Європейському просторі вищої освіти [Електронний ресурс] / Ж. В. Таланова // Центр дистанційного навчання НАДУ. – Режим доступу : http://212.111.196.8:8081/dlc/24_25102013/talanova.pdf.

Вавілова Н. Законодавство та нормативно-правова база щодо формування галузевої рамки кваліфікацій у галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»: стан, проблеми, перспективи [Електронний ресурс] / Н. Вавілова // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2020. – № 2(42). – С. 18–26. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/18-26.

Вітер Д. Принципи та підходи до стандартизації військової освіти в Україні [Електронний ресурс] / Д. Вітер // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2020. – № 2(42). – С. 89–99. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/89-99.

Мітягін О. Формування галузевої рамки кваліфікацій у галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» [Електронний ресурс] / О. Мітягін // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2020. – № 2(42). – С. 186–195. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/186-195.

Бахрушин В. Є. Стандартизація вимог до вищої освіти, як інструмент забезпечення якості вищої освіти: рівні вищої освіти та предметні області [Електронний ресурс] / В. Є. Бахрушин // Освітня аналітика України. – 2020. – № 2 (9). – С. 50–66. – Режим доступу : https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-50-66.

Балендр А. Галузева paмка кваліфікацій у системі підготовки прикордонників країн Європейського Союзу: сутність i завдання / А. Балендр // Збірник наукових праць НАДПСУ. – (Педагогічні науки). – 2017. – № 1(8). – С.30–41.

Цевельов О. Стандартизація військової освіти: підходи та принципи [Електронний ресурс] / О. Цевельов // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2020. – № 2(42). – С. 316–324. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/316-324.

Education and Individual Training Directive [Електронний ресурс] : Bi-Strategic Command Directive 075-007 : 10 September 2015 // Allied Command Transformation. – Режим доступу : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/ptecs/etd-075-007.pdf.

Officer Professional Military Education Policy [Електронний ресурс] : CJCSI 1800.01F : 15 May 2020 // Joint Chiefs of Staff. – Режим доступу : https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/education/cjcsi_1800_01f.pdf?ver=2020-05-15-102430-580.

Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-%D0%BF#Text.

Developing Today’s Joint Officers for Tomorrow’s Ways of War [Електронний ресурс] : The Joint Chiefs of Staff Vision and Guidance for Professional Military Education & Talent Management : 01 May 2020 // Joint Chiefs of Staff. – Режим доступу : https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/education/jcs_pme_tm_vision.pdf?ver=2020-05-15-102429-817.

Kem J. D. The Right Education and Training at the Right Time: Deciding What to Teach and Ensuring It Happens [Електронний ресурс] / J. D. Kem, W. E. Bassett // Journal of Military Learning. – April 2018. – P. 3–16. – Режим доступу : https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/journal-of-military-learning/Archives/KEM-Right-education-a.pdf.

Bloom B. S. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals : Hand book I: Cognitive Domain / B. S. Bloom. – New York : Longman, 1994. – 99 p.

Дутчак Мирослав. Актуальність та передумови розроблення галузевої рамки кваліфікацій у системі спорту в Україні [Електронний ресурс] / Мирослав Дутчак // Вісник Прикарпатського університету. – (Фізична культура). – 2020. – № 35. – С.24–31. – Режим доступу : https://doi.org/10.15330/fcult.35.24-31.

Мельник С. В. Розроблення макету проектів Галузевої рамки кваліфікацій та Галузевої тарифної сітки з оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників [Електронний ресурс] / С. В. Мельник // Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики». – Режим доступу : https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/AZ_Melnik_2018_Rozroblennya-maketu-proektiv-Galuzevoyi-ramki-kvalifikatsij-ta-.pdf.

Сиротенко А. М. Набуття сумісності військової освіти і підготовки кадрів сил оборони на засадах якості. Національні вимоги і стандарти НАТО [Електронний ресурс] / А. М. Сиротенко, В. С. Артамощенко // Наука і оборона. – 2021. – № 1. – С.48–53. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-14-1-48-53.

Опубліковано

2021-08-18

Номер

Розділ

Розвиток теорії і методології