Обґрунтування концептуальних положень інформаційної безпеки України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-16-3-41-46

Ключові слова:

концепція, інформаційна безпека, загроза, ризик, об’єкти інформаційної безпеки, суб’єкти інформаційної безпеки, методи запобігання/нейтралізації загроз інформаційній безпеці

Анотація

В умовах інформаційної війни, яка є невід’ємною складовою російської гібридної агресії проти України, забезпечення інформаційної безпеки держави є одним з найважливіших завдань. Вирішення цього завдання пов’язане з необхідністю інтегрування різнорідних поглядів та підходів у єдиній концепції, яка б комплексно описувала всі напрями забезпечення інформаційної безпеки, встановлювала взаємозв’язки між об’єктами та суб’єктами інформаційної безпеки та визначала відповідні механізми запобігання/нейтралізації загроз інформаційній безпеці. За умови розроблення такої концепції стає можливим систематизація всієї діяльності й розроблення відповідного нормативно-правового забезпечення в зазначеній сфері.

Метою статті є обґрунтування концептуальних положень інформаційної безпеки України, сукупність яких могла би стати основою концепції інформаційної безпеки та всіх пов’язаних з нею нормативно-правових актів.

Подальші дослідження, основою яких є дана стаття, можуть спрямовуватися на конкретизацію суб’єктно-об’єктної взаємодії за типовими загрозами інформаційній безпеці, розроблення деталізованої концептуальної моделі інформаційної безпеки України, а також реальних практичних механізмів запобігання/нейтралізації загроз інформаційній безпеці.

Біографія автора

Т. М. Дзюба, Державний університет телекомунікацій

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Посилання

Доктрина інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 8 липня 2009 р. № 514/2009 : (Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 504/2014 від 06.06.2014) // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514/2009#Text.

Горбулін В. П. Проблеми захисту інформаційного простору України : монографія / В. П. Горбулін, М. М. Биченок ; Ін-т проблем національної безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 135 с.

Біла книга спеціальних інформаційних операцій проти України 2014 – 2018 [Електронний ресурс] / [під заг. ред. ] Д. Ю. Золотухіна. – К. : Мега-прес груп, 2018. – 382, [2 с]. – Режим доступу : https://mip.gov.ua/files/pdf/white_book_2018_mip.pdf.

Ситник Г. П. Державне управління національною безпекою України : монографія / Г. П. Ситник. – К. : НАДУ, 2004. – 408 с.

Баровська А. В. Оптимізація структури керівних документів державної політики (на прикладі інформаційної сфери) [Електронний ресурс] : аналітична доповідь / А. В. Баровська ; Національний інститут стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2011. – 88 с. – Режим доступу : https://niss.gov.ua/sites/default/files/2012-03/Barovska_dop-e16cb.pdf.

Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції : монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – К. : Право України, 2012. – 336 с.

Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс] : затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

Дзюба Т. М. Розроблення паспорту загрози для системи раннього виявлення загроз національній безпеці України [Електронний ресурс] / Т. М. Дзюба, М. І. Опанасенко // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2020. – № 4(12). – С. 61–68. – Режим доступу : https://doi.org/10.28925/2663-4023.2021.12.6168.

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони