Поширення воєнно-історичних знань у закладах вищої військової освіти: між традиціями та новаціями

Автор(и)

  • А. В. Скиданова Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3231-9687
  • І. А. Нікіфоров Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5010-5749

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-17-4-50-54

Ключові слова:

воєнно-історичні знання, традиційні педагогічні технології, інноваційні педагогічні технології, модернізація освіти, історія війн і воєнного мистецтва, вищі військові навчальні заклади

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність модернізації навчальних технологій у сфері викладання воєнно-історичних дисциплін у вищих військових навчальних закладах України. Запропоновано нову модель поширення воєнно-історичних знань, яка спирається на взаємодію традиційних та інноваційних педагогічних технологій, оптимізує вивчення воєнної історії відповідно до чинних вимог підготовки майбутніх офіцерів.

Біографії авторів

А. В. Скиданова, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат історичних наук, професор кафедри філософії

І. А. Нікіфоров, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, доцент кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Посилання

Доктрина з воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України : ВКП 1-00(86)01.01 / Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – [Київ], 2020. – 27 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – Київ : Академвидав, 2004. – 352 с.

Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників : монографія / П. Г. Лузан, В. М. Манько, Л. В. Нестерова, Г. М. Романова ; за заг. ред. Г. М. Романової ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ : Поліграфсервіс, 2014. – 216 с.

Інноваційні технології навчання : навч. посібн. для студ. вищих технічних навчальних закладів / відп. ред. Х. Ш. Бахтіярова ; Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2017. – 172 с.

Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів : тренінг-курс для викл. ун-ту / [Савенкова Л. О. та ін. ; за заг. ред. Л. О. Савенкової, Г. М. Романової]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 390 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии / М. В. Кларин. – Рига : Эксперимент, 1995. – 176 с.

Богданова І. М. Педагогічна інноватика / І. М. Богданова. – Одеса : ТЕС, 2000. – 148 с.

Алексеєнко О. Особливості розвитку сфери інноваційної діяльності в закладах вищої освіти та наукових установах Збройних Сил України [Електронний ресурс] / О. Алексеєнко, Л. Наливайко // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України. – 2020. – № 2(42) – С. 9–17. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/9-17.

Сиротенко А. М. Інновації в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою: поняття, сутність, спрямованість [Електронний ресурс] / А. М. Сиротенко, С. О. Богунов, Ю. І. Приходько // Наука і оборона. – 2018. – № 3. – С. 38–46. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2018-4-3-38-46.

Телелим В. М. Інноваційна спрямованість військової освіти: поняття та сутність, рушійні механізми / В. М. Телелим, Ю. І. Приходько // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України. – 2015. – № 1 (31) – С. 3–16.

Гавришків О. Б. Використання інноваційних освітніх технологій у підготовці майбутніх військових / О. Б. Гавришків // Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : збірник тез міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8–9 травня 2020 р. / Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. – С. 74–78.

Іванченко Є. Впровадження інноваційних педагогічних технологій та методик у вищу військову освіту ‒ запорука підвищення її якості [Електронний ресурс] / Є. Іванченко, О. Маслій // Педагогіка безпеки. – 2018. – № 1. – С. 1–8. – Режим доступу : https://doi.org/10.31649/2524-1079-2018-3-1-001-008.

Казєв О. В. Використання інноваційних педагогічних технологій у загальновійськовій підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників [Електронний ресурс] / О. В. Казєв, М. М. Овчар, І. В. Кошельник //Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2021. –№ 1(100). – С. 93–99. – Режим доступу : https://doi.org/10.33216/2220-6310-2021-100-1-93-103.

Пашкова О.О. Заходи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України у контексті військово-патріотичного виховання курсантів ВВНЗ (2017–2019) [Електронний ресурс] / О. О. Пашкова, В. А. Бідний // Воєнно-історичний вісник : зб. наук. праць Національного університету оборони України. – 2019. – Вип. 4 (34) – C. 159–171. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2707-1383-2019-34-4-159-171.

Пашкова О. О. Військово-патріотичне виховання курсантів вищих військових навчальних закладів України (1991–2019) : дис. … канд. іст. наук. : 20.02.22 / Пашкова Ольга Олегівна ; Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – Київ, 2021. – 312 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf.

Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти [Електронний ресурс] : затверджено наказом Міністерства оборони України від 9 січня 2020 р. № 4. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text.

Опубліковано

2022-02-24

Номер

Розділ

Розвиток теорії та методології