Концептуальні засади формування перспективної системи дисциплінарної відповідальності військовослужбовців Збройних Сил України в контексті євроатлантичної інтеграції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2023-21-1-3-9

Ключові слова:

військова дисципліна, дисциплінарна відповідальність військовослужбовців, функції дисциплінарної відповідальності, євроатлантична інтеграція, європейські цінності, етичні принципи Північноатлантичного альянсу

Анотація

Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил України розглядається як вид спеціальної юридичної відповідальності, спрямований на забезпечення правомірної поведінки військовослужбовців під час виконання ними обов’язків військової служби, яка реалізується у випадку порушення визначеною категорією суб’єктів військової дисципліни з метою відновлення порядку та запобігання подальшим дисциплінарним правопорушенням. Визначено принципи дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, що зумовлюють зміст, напрями та процедури здійснення, відповідають фундаментальним національним та європейським цінностям, а також етичним принципам Північноатлантичного альянсу.

Розглянуто перспективну систему дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, яка охоплює: а) суб'єкта дисциплінарного проступку; б) суб'єкта дисциплінарної влади, уповноваженого діяти у встановленому законом порядку; в) підставу (дисциплінарний проступок); в) санкції або інші методи впливу на поведінку військовослужбовця. Зазначена система спрямована на досягнення мети дисциплінарної відповідальності, якою є забезпечення військової дисципліни та запобігання дисциплінарним проступкам, а також на реалізацію її функцій: регулятивної, превентивної, виховної, стимуляційної.

Біографії авторів

В. Ф. Залужний, Збройні Сили України

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал

С. О. Шаптала, Збройні Сили України

начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант

Л. В. Кримець, Національний університет оборони України

доктор філософських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри суспільних наук

В. Й. Пашинський, Національний університет оборони України

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри правового забезпечення

Посилання

Стратегічний оборонний бюлетень України 2021 [Електронний ресурс] : затверджений Указом Президента України від 17 вересня 2021 р. № 473/2021 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473/2021#Text.

Северінова О. Б. Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців у 1941–1945 роках / О. Б. Северінова // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2021. – № 3. – С. 8–14.

Кримець Л. В. Філософія влади та управління науково-освітнім простором : монографія / Л. В. Кримець. – К. : Золоті ворота, 2016. – 410 с.

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевский. – К. : Знання України, 1991. – 240 с.

Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності [Електронний ресурс] : Закон України від 13 грудня 2022 р. № 2834-IX // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-IX#Text.

Aims and values [Електронний ресурс] // European Union. – Режим доступу : https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_en.

The NATO Code of Conduct [Електронний ресурс] // NATO. – Режим доступу : https://www.nato.int/structur/recruit/info-doc/code-of-conduct.pdf.

Про Збройні Сили України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934-XII // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text.

Александров В. М. Військова служба як особливий вид державної служби в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Александров В’ячеслав Михайлович ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – 182 с.

Військове право України : підручник / за заг. ред. А. М. Колодія, О. В. Кривенка, В. Й. Пашинського. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. – 392 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. С. О. Буряковського. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.

Грищенко Р. До характеристики принципів дисциплінарної відповідальності у трудовому праві / Р. Грищенко // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 12. – С. 135–139.

Середа В. В. Дисциплінарна відповідальність: поняття, принципи та види / В. В. Середа // Університетські наукові записки. – 2014. – № 1(49). – С. 18–25.

Юридична відповідальність // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / [редкол. вид.: Тацій В. Я. та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. Т. 3 : Загальна теорія права / [редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.]. – 2017. – 951 с.

Дисциплінарний статут Збройних Сил України [Електронний ресурс] : затверджений Законом України від 24 березня 1999 р. № 551-XIV // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14#Text.

Шкарпицька В. К. Особливості дисциплінарної відповідальності військовослужбовців / В. К. Шкарпицька // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2018. – № 6, т. 2. – С. 165–168.

Зима О. Т. Щодо ознак дисциплінарної відповідальності військовослужбовців [Електронний ресурс] / О. Т. Зима, Д. Б. Квасильчук, В. О. Васютін // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – № 11. – С. 418–421. – Режим доступу : https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-11/106.

Забродський М. В. Науково-практичні підходи до проєкту Закону України «Про Статут внутрішньої служби (Військовий статут) Збройних Сил України / М. В. Забродський, О. В. Кривенко, Л. В. Кримець // Наука і оборона. – 2019. – № 4. – С. 4–5. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-3-6.

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

Актуальні питання національної безпеки і оборони