Методика формування освітніх програм підготовки військових кадрів у системі військової освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2023-21-1-44-51

Ключові слова:

військова освіта, система військової освіти, освітня програма

Анотація

Запровадження освітніх програм підготовки військових кадрів у системі військової освіти шляхом поєднання формальної та неформальної освіти за національними вимогами та стандартами НАТО є одним із завдань розвитку системи військової освіти. Метою статті є розроблення методики формування освітніх програм підготовки військових кадрів у системі військової освіти.

Методика ґрунтується на компетентністному підході, реалізованому через рівні складності доменів навчання та рівні продуктивності професійної діяльності. Методика передбачає формування проєктної групи на підставі коефіцієнта відносної компетентності експерта; аналіз складності, важливості та частоти виконання типових завдань практичної діяльності випускника; декомпозицію завдань практичної діяльності; вибір методу навчального впливу шляхом співставлення елементів конусу досвіду Едгара Дейла з рівнями складності знань та вмінь; формулювання програмних результатів навчання за критеріями SMART (конкретність, вимірність, досяжність, доцільність, обмеженість у часі); розроблення матриці стратегій реалізації освітньої програми.

Упровадження методики даватиме змогу мати освітні програми, сумісні з аналогічними програмами в країнах – членах НАТО та поєднати неформальну (професійну військову) з формальною (вищою) освітою.

Біографія автора

В. С. Артамощенко, Національний університет оборони України

кандидат військових наук, доцент, докторант науково-методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, полковник

Посилання

Концепція трансформації системи військової освіти [Електронний ресурс] : затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410 : в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1490 // Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-п#Text.

Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні [Електронний ресурс] : монографія / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової ; Інститут вищої освіти НАПН України. – К. : Пріоритети, 2014. – 156 с. – Режим доступу : https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/bologna-process-in-ukraine.pdf.

Розроблення освітніх програм [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В. Г. Кременя ; Інститут вищої освіти НАПН України. – К. : Пріоритети, 2014. – 120 с. – Режим доступу : https://lib.iitta.gov.ua/9356/1/Rozroblennya_osv_program_20_04.pdf.

Обґрунтування моделі підготовки фахівців Повітряних Сил у сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. В. Тюрін, А. Г. Салій, М. В. Кас’яненко та ін. // Наука і оборона. – 2019. – № 4. – С. 20–26. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-9-4-20-26.

Прилепа І. Нормативні засади формування крос-дисциплінарної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання [Електронний ресурс] / І. Прилепа // Професійна педагогіка. – 2022. – № 1(24). – С. 215–222. – Режим доступу : https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.215-222.

Тоцька О. Аналіз доходів магістерських освітніх програм СНУ імені Лесі Українки за допомогою ABC-методу [Електронний ресурс] / О. Тоцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2018. – №1(13). – С.173–180. – Режим доступу : https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-01-173-180.

Швардак М. В. Контент-аналіз освітніх програм підготовки майбутніх керівників закладів освіти [Електронний ресурс] / М. В. Швадрак // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2020. – № 4(123). – С. 9–16. – Режим доступу : https://doi.org/10.30929/1995-0519.2020.4.9-16.

Освітні програми підготовки вчителів географії: зміст, структура, реалізація автономії університетів [Електронний ресурс] / Д. С. Мальчикова, Р. С. Молікевич, О. О. Захаров, У. З. Борис // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». – 2022. – № 17. – С. 62–72. – Режим доступу : https://doi.org/10.32999/ksu2413-7391/2022-17-6.

Walcutt J. J. Modernizing Learning: Building the Future Learning Ecosystem [Електронний ресурс] / J. J. Walcutt, S. Schatz. – Washington, DC : Government Publishing Office, 2019. – 416 p. – Режим доступу : https://adlnet.gov/assets/uploads/Modernizing%20Learning.pdf.

Компетентність [Електронний ресурс] // Велика українська енциклопедія. – Режим доступу : https://vue.gov.ua/Компетентність.

Mulder M. Conceptions of Professional Competence [Електронний ресурс] / M. Mulder // International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning / S. Billett, C. Harteis, H. Gruber (eds). – Dordrecht : Springer, 2014. – P. 107–137. – Режим доступу : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-8902-8_5.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII / Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Education and Individual Training Directive [Електронний ресурс] : Bi-Strategic Command Directive 075-007 : 10 September 2015 // NATO Centre of Excellence for Military Medicine. – Режим доступу : https://www.coemed.org/files/Branches/DH/Files_01/Bi-SC_75-7_NEW.pdf.

Артамощенко В. С. Методологічний аспект формування професійної кваліфікації офіцерів сил оборони на шляху впровадження нових рівнів військової освіти [Електронний ресурс] / В. С. Артамощенко // Наука і оборона. – 2021. – № 2. – С. 34–41. – Режим доступу : https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-34-41.

Бочаров Б. П. Інформаційні технології в освіті : монографія / Б. П. Бочаров, М. Ю. Воєводіна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 197 с.

Вітченко А. О. Педагогіка вищої військової школи : підручник / А. О. Вітченко, В. І. Осьодло. – К. : НУОУ, 2017. – 504 с.

Вітченко А. О. Методика викладання у вищій військовій школі : підручник. / А. О. Вітченко. – К. : НУОУ, 2022. – 256 с.

Ягупов В. В. Теорія і методологія військово-педагогічних досліджень : підручник. / В. В. Ягупов. – К. : НУОУ, 2019. – 444 с.

Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 171 с.

Improving a procedure for determining the factors that influence the need of higher education institutions for specialists of the highest qualification [Електронний ресурс] / O. Maistrenko, V. Khoma, A. Shcherba, et al. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – Vol. 1, № 3(115). – P. 86–96. – Режим доступу : https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251027.

Єрмоленко А. Б. Сучасні акценти освіти дорослих: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / А. Б. Єрмоленко // Науковий вісник УМО. Серія «Педагогіка». – 2016. – № 2. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/2_2016/Єрмоленко.pdf.

Опубліковано

2023-06-26

Номер

Розділ

Національна безпека і оборона: методичний аспект