DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2019-8-3-40-44

Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту

В. С. Артамощенко, О. Ю. Фаворська

Анотація


Армія спроможна виконувати завдання оборони держави, якщо вона вкомплектована досвідченим та підготовленим персоналом. Військова освіта і підготовка кадрів є й надалі залишатимуться одним з пріоритетних завдань оборонної реформи, яка визначена Стратегічним оборонним бюлетенем України.

Розвиток системи військової освіти являє собою процес комплексних змін з метою набуття нових якостей та ознак, досягнення нової мети і спроможностей системи. Завдання розвитку є пріоритетним і комплексним, охоплює широкий спектр діяльності, а процес управління змінами має бути керованим та прогнозованим. Для забезпечення цього він повинен реалізовуватись із застосуванням методології програмно-проєктного менеджменту.

У статті сформульовано мету проєкту, сформовано базові компоненти, визначено основні завдання й етапи реалізації проєкту управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проєктного менеджменту. Особливістю цього проєкту є те, що формування його базових компонентів і завдань здійснено за методологією DOTMLPFI (Doctrines, Organi-zation, Training, Materiel, Leadership, Personnel, Facilities, Interoperability).

Основними етапами виконання проєкту є ініціювання, планування, виконання, завершення проєкту і передача результатів.

На етапі виконання з метою приведення нормативно-правової бази у відповідність до нової мети і змісту освіти й підготовки розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (з питань військової освіти та науки)». Також передбачається розроблення проєктів постанов Кабінету Міністрів України в частині затвердження нової редакції «Концепції військової освіти». Важливим кроком є створення рамки кваліфікацій галузі наук «25. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону».

Підсумковим результатом проєкту є набуття системою військової освіти нових спроможностей для функціонування на постійній основі для якісної підготовки офіцерських (сержантських) кадрів для Збройних Сил України та подальшої інтеграції підсистем освіти всіх складових сектору безпеки та оборони України.


Ключові слова


проект; система військової освіти; програмно-проектний менеджмент

Посилання


Стратегічний оборонний бюлетень України: Указ Президента України № 24-2016 від 6 червня 2016 р. [Електронний ресурс.] – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

Полторак С. Т. Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО / С. Т. Полторак // Наука і оборона. – 2018. – № 2. – С. 3–10.

Пунда Ю. В. Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України / Ю. В. Пунда // Наука і оборона. – 2018. – № 1. – С. 34–40.

Сиротенко А. М. Інновації в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою: поняття, сутність, спрямова-ність / А. М. Сиротенко, С. О. Богунов, Ю. І. Приходько // Наука і оборона. – 2018. – № 3. – С. 38–46.

Мельник Т. М. Стан та перспективи розвитку проектного менеджменту в Україні / Т.М. Мельник // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2011. – Вип. 12. С. 103–106 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2011_12_26.

Кавтиш О. П., Гончарук А. Р. Проектний менеджмент як ефективний інструмент соціально-економічного розвитку територій в Україні / О. П. Кавтиш, А. Р. Гончарук // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. – 2011. – Вип. 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sb-keip.kpi.ua/article/view/50543/46523.

Коргуник Ю. В. Ефективний проектний менеджмент як засіб інтернаціоналізації вищої освіти в Україні / Ю. В. Коргуник // Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 39–42.

Придатко О. В. Освітні проекти та програми як об’єкт проектного менеджменту / О. В. Придатко // Управління розвитком складних систем. – 2015. – Вип. 24. – С. 42–48 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2015_24_9.

Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, К. Фокс; [пер. з англ.]. – К. : УАМ; Вид. Хімджест, 2011. – 580 с.

PMBOK Guide and Standards [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23 листопада 2011 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 509 від 12 червня 2019 р.) [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.