Динаміка зміни рейтингів державних інститутів сектору безпеки та оборони України (2005–2021)

Автор(и)

  • І. С. Печенюк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5790-130X
  • С. І. Печенюк Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2161-5026

DOI:

https://doi.org/10.33099/2618-1614-2021-15-2-50-60

Ключові слова:

державні інститути, рівень суспільної довіри, громадська думка, національна безпека, сектор безпеки та оборони

Анотація

У статті проаналізовано й узагальнено результати досліджень громадської думки, що проводилися в нашій країні впродовж 2005–2021 рр., у частині підтримки діяльності та довіри суспільства до основних державних інститутів сектору безпеки та оборони України та визначено значущість кожного з них. З’ясовано причини та висвітлено динаміку зміни рейтингів Збройних Сил України, Служби безпеки України, міліції та Національної поліції України й інших інститутів сектору безпеки та оборони в досліджуваний період. Виявлено взаємозв’язки та взаємозалежність у діяльності цих інститутів. Установлено, що з початком збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни довіра українського суспільства до інститутів, відповідальних за національну безпеку держави, суттєво зросла. З-поміж них упродовж останніх п’ятнадцяти років найбільш авторитетним інститутом були та залишаються Збройні Сили України. Автори висловили припущення, що в умовах збройного конфлікту та інформаційної війни інститути сектору безпеки та оборони матимуть високий рівень суспільної довіри.

Біографії авторів

І. С. Печенюк, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри історії війн і воєнного мистецтва

С. І. Печенюк, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу прикладних соціологічних досліджень

Посилання

Кузьмук О. І. Формування та еволюція Воєнної організації (сектору безпеки і оборони) України (1991–2012) : монографія / О. І. Кузьмук. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2013. – 436 с.

Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма ; [пер. с англ. Д. Павловой, В. Кирющенко, М. Колопотина]. – М. : АСТ, 2008. – 730 с.

Штомпка П. Доверие – основа общества / П. Штомпка ; [пер. с пол. Н. В. Морозовой]. – М. : Логос, 2012. – 440 с.

Нападиста В. Феномен довіри у соціогуманітарному дискурсі сучасної України [Електронний ресурс] / В. Нападиста // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2016. – № 1 (81). – С. 207–222. – Режим доступу : https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/napadysta_fenomen.pdf.

Волянська О. В. Тенденції трансформації довіри до соціальних інститутів [Електронний ресурс] / О. В. Волянська // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – 2012. – № 2 (12). – С. 322–328. – Режим доступу : https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1928.

Волянська О. В. Довіра до публічної влади та чинники, що її зумовлюють у надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс] / О. В. Волянська // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – 2020. – № 2 (45). – С. 167–180. – Режим доступу : https://doi.org/10.21564/2075-7190.45.200938.

Зеленко Г. Довіра до суспільно-політичних інститутів в Україні і наслідки її дефіциту для країни [Електронний ресурс] / Г. Зеленко // Studia Politologica Ucraino-Polona. – 2018. – Вип. 8. – С. 108–118. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/spup/article/view/164041.

Іжа М. Довіра до органів публічної влади в контексті досягнення цілей сталого розвитку [Електронний ресурс] / М. Іжа, Т. Пахомова, О. Князєва // Збірник наукових праць НАДУ. – 2020. – Спецвипуск. – С. 97–101. – Режим доступу : https://doi.org/10.36030/2664-3618-2020-si-97-101.

Федорів Т. В. Довіра як методологічна основа формування репутації органів державної влади [Електронний ресурс] / Т. В. Федорів // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 127–130. – Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/2_2013/35.pdf.

Чабанна М. В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії [Електронний ресурс] / М. В. Чабанна // Магістеріум. Політичні студії. – 2014. – Вип. 58. – С. 8–14. – Режим доступу : http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3287.

Кохан А. І. Суспільна підтримка влади – основа нової управлінської філософії [Електронний ресурс] / А. І. Кохан // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 126–129. – Режим доступу : http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2013/33.pdf.

Токарева В. І. Громадська підтримка як чинник результативності реформ в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Токарева, Ю. В. Носачова // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 3 березня 2017 р. – Маріуполь : ДонДУУ, 2017. – С. 143–146. – Режим доступу : http://rp.dsum.edu.ua/handle/123456789/2365.

Кучабський О. Г. Довіра до органів публічної влади як ключовий фактор ефективності системи державного управління [Електронний ресурс] / О. Г. Кучабський, С. С. Погорєлий // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Вип. 1. – С. 103–108. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_1_19.

Меркулова Т. В. Довіра і соціально-економічний розвиток: кластерний аналіз зв’язку показників [Електронний ресурс] / Т. В. Меркулова, Г. С. Богданова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – (Серія «Економічна»). – 2016. – Вип. 91. – С. 74–79. – Режим доступу : https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/8654.

Амджадін Л. Довіра до армії та інших силових структур в Україні / Л. Амджадін, О. Гончарук // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К. : ІС НАНУ, 2013. – С. 341–352.

Оцінка діяльності Національної поліції України за допомогою опитування громадської думки (національний звіт, 2018 рік) [Електронний ресурс] / Д. Кобзін, С. Щербань, К. Коренева, А. Черноусов. – Харків : ХІСД, 2019. – 52 с. – Режим доступу : https://t1p.de/yz51.

Чи підтримуєте ви діяльність Збройних сил України (динаміка, 2005-2013) [Електронний ресурс] : 01.06.2014 // Internet Archive. – Режим доступу : https://t1p.de/1ze3.

Чи підтримуєте ви діяльність Служби безпеки України (динаміка, 2005-2013) [Електронний ресурс] : 31.05.2014 // Internet Archive. – Режим доступу : https://t1p.de/2lay.

Чи підтримуєте ви діяльність органів внутрішніх справ, міліції? (динаміка, 2005-2013) [Електронний ресурс] : 31.05.2014 // Internet Archive. – Режим доступу : https://t1p.de/zcvc.

Оцінка громадянами ситуації в країні, ставлення до суспільних інститутів, електоральні орієнтації [Електронний ресурс] : 22.11.2016 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/bLHUT1.

Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні орієнтації [Електронний ресурс] : 18.05.2017 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/pWcpdG.

Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні орієнтації [Електронний ресурс] : 23.10.2017 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/42a2sM.

Довіра громадян України до суспільних інститутів [Електронний ресурс] : 06.07.2018 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/ZTUU0Z.

Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України [Електронний ресурс] : 20.02.2019 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/5o1Nhz.

Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України [Електронний ресурс] : 27.03.2019 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/E3REdd.

Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади [Електронний ресурс] : 17.09.2019 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/mLaJOM.

Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків (соціологія) [Електронний ресурс] : 11.10.2019 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/c0FF7N.

Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків (соціологія) [Електронний ресурс] : 11.11.2019 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/UKdF2V.

Підсумки-2019: громадська думка (соціологія) [Електронний ресурс] : 10.01.2020 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/7QBczC.

Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності Уряду (лютий 2020 р. соціологія) [Електронний ресурс] : 21.02.2020 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/YKOQIf.

Початок нового політичного року: довіра до соціальних інститутів (липень 2020 р.) [Електронний ресурс] : 04.09.2020 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/pvCjWl.

Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до соціальних інститутів та політиків, електоральні орієнтації громадян (жовтень–листопад 2020 р.) [Електронний ресурс] : 10.11.2020 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/9EbeUs.

Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики. Підсумки року у дзеркалі громадської думки (грудень 2020 р.) [Електронний ресурс] : 16.12.2020 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/Vgq8jp.

Оцінка ситуації в країні, довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян (березень 2021р.) [Електронний ресурс] : 16.03.2021 // Разумков Центр. – Режим доступу : https://is.gd/uIYrYr.

Громадська думка: підсумки 2013 року [Електронний ресурс] : 27.12.2013 // Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. – Режим доступу : https://is.gd/EiMIFl.

Кому більше довіряють українці: владі, громадськості, ЗМІ..? [Електронний ресурс] : 03.08.2015 // Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. – Режим доступу : https://is.gd/RTFy6e.

Громадська думка, грудень-2017: виборчі рейтинги і рейтинги довіри [Електронний ресурс] : 23.01.2018 // Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. – Режим доступу : https://is.gd/GQnM8z.

Довіра українців до соціальних інституцій [Електронний ресурс] : 18.04.2012 // КМІС. – Режим доступу : https://t1p.de/wlo8.

Довіра соціальним інститутам, грудень 2018 р. [Електронний ресурс] : 29.01.2019 // КМІС. – Режим доступу : https://t1p.de/q6e7.

Моніторинг громадської думки населення України: Червень 2020 [Електронний ресурс] : 23.06.2020 // Центр «Соціальний Моніторинг». – Режим доступу : https://is.gd/0DV7Qh.

Думки та погляди населення України: Серпень 2020 [Електронний ресурс] : 21.08.2020 // Центр «Соціальний Моніторинг». – Режим доступу : https://is.gd/MQoE13.

Суспільно-політичні настрої населення (3-6 вересня) [Електронний ресурс] : 16.09.2020 // Соціологічна група «Рейтинг». – Режим доступу : https://is.gd/OtPakH.

Структури МВС мають позитивний баланс довіри населення – результати дослідження (ІНФОГРАФІКА) [Електронний ресурс] : 05.10.2016 // Internet Archive. – Режим доступу : https://t1p.de/cu6p.

Перше коло всеукраїнських опитувань громадян, суддів та правників щодо судової реформи та сприйняття корупції [Електронний ресурс] : 2017 // Програма USAID «Нове правосуддя». – Режим доступу : https://is.gd/G0O9Xb.

Результати другого всеукраїнського опитування населення України щодо довіри до судової влади, судової реформи та сприйняття корупції [Електронний ресурс] : жовтень 2018 // Програма USAID «Нове правосуддя». – Режим доступу : https://is.gd/fOmOrR.

Українці найбільше довіряють ЗСУ та лікарям – опитування [Електронний ресурс] : 24.04.2020 // Дзеркало тижня. Україна. – Режим доступу : https://t1p.de/wmt8.

Опубліковано

2021-08-18

Номер

Розділ

Результати емпіричних досліджень