Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наука і оборона?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Журнал видається державною мовою. Допускається публікація статей англійською та російською мовами. Анотації статей наводяться також англійською мовою.

Подані авторами статті повинні за змістом відповідати тематиці журналу та вимогам щодо опублікування наукових статей. Передусім приймаються матеріали, в яких викладені результати наукових досліджень, спрямованих на розв’язання проблем, що мають важливе оборонне значення, статті, які містять нові теоретичні ідеї, принципи, концепції, моделі, спрямовані на пояснення певних явищ і процесів у галузі національної безпеки і оборони та прогнозування їх розвитку. Також приймаються до опублікування статті практичного змісту, які висвітлюють актуальні питання національної безпеки і оборони, науково-методичні та оглядові статті, інформаційні повідомлення про наукові новини і події. У залежності від зазначеного змісту статті розміщуються за розділами журналу. Більш детально з політикою розділів журналу можна ознайомитися на сторінці сайту Редакційна політика.

Рукопис статті повинен бути підготовлений з використанням комп’ютера і подається до редакції в електронному вигляді. Для цього автори можуть скористатися своїми обліковими записами, попередньо зареєструвавшись на сайті журналу, або надіслати статтю на електронну пошту редакції журналу (nio2017@ukr.net).

Загальний обсяг рукопису разом з графічними матеріалами не повинен перевищувати 20 сторінок у форматі паперу А4. Поля сторінок, мм: зліва –  30, справа – 10, зверху та знизу – 20. Сторінки мають бути пронумеровані.

Основний текст статті друкується шрифтом Times New Roman чорного кольору прямого накреслення через півтора міжрядкові інтервали кеглем 14. Допускається авторські акценти виділяти напівжирним шрифтом або курсивом.

На першій сторінці рукопису розміщуються індекс УДК, назва статті, анотація, перелік ключових слів і далі текст статті. Обсяг анотації – у межах 1800-2000 знаків, включаючи ключові слова.

Статті, що публікуються у розділі “Результати емпіричних досліджень”, повинні мати стандартизовану IMRAD-структуру (вступ, методи дослідження, результати, пояснення результатів, висновки, перелік посилань). Ці вимоги висуваються також до статей з описом результатів теоретичних досліджень, які отримані з використанням комп’ютерного моделювання  (такі статті публікуються у розділі “Розвиток теорії і методології”).

У вступі повинно бути чітко сформульовано питання дослідження, що  визначає проблему, на вирішення якої було спрямоване проведене дослідження.  Авторам також необхідно навести обґрунтування актуальності і важливості дослідження, стисло показати, що вже відомо про предмет дослідження (огляд літератури на тему дослідження) та яких знань ще не вистачає. У вступі формулюється гіпотеза, підтвердження якої мало бути отримано у ході досліджень. Наступні розділи статті повинні містити матеріали про те, яким чином була отримана відповідь на сформульоване у вступі питання дослідження, власне саму відповідь (результати досліджень та їх аналіз) та оцінку її повноти.

У розділі “Методи дослідження” необхідно описати, як було проведено дослідження – яким чином були отримані первинні дані, із застосуванням яких методів вони були оброблені, умови і порядок проведення експерименту тощо. Відомі методи не потрібно описувати детально – достатньо навести відповідні посилання. В той же час необхідно зазначити конкретні параметри, які використовувалися під час дослідження, перелік апаратури та іншу технічну, важливу для можливості відтворення дослідницьких дій іншими дослідниками, інформацію.

У розділі “Результати” надаються кількісні та якісні дані, які отримані із застосуванням методів, описаних у попередньому розділі. Для представлення цих фактичних даних використовуються рисунки, графіки, схеми, таблиці. Коментарі до даних наводяться в обсязі, достатньому для розуміння їх зв’язку між собою та з використаними методами. Більш детальний аналіз отриманих результатів здійснюється в наступному розділі статті.

У розділі “Пояснення результатів” необхідно виділити найбільш суттєві отримані результати, критично проаналізувати та аргументовано пояснити їх у контексті питання дослідження, сформульованого на початку статті.

У висновках підсумовуються результати дослідження, оцінюється, наскільки повно вдалося знайти відповідь на питання дослідження, чи вдалося підтвердити висловлену гіпотезу. У цьому розділі автори також оцінюють важливість отриманих нових знань, порівнюють їх з результатами інших досліджень у цій галузі, викладають зауваження щодо труднощів і обмежень, які виникли у ході досліджень, пропозиції щодо проведення подальших досліджень за цим напрямом.     

У кінці статті наводиться перелік джерел, на які є посилання у тексті статті. Бібліографічні описи джерел у переліку оформлюються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Нумерація джерел – відповідно до порядку появи їх у тексті статті.

Рисунки, таблиці, формули, посилання оформлюються відповідно до ДСТУ 3008:2015.

Ілюстрації, виконані в окремих графічних редакторах, подаються як у середині тексту, так і в окремих файлах, створених цими редакторами.

Для забезпечення гарантій сліпого рецензування відомості про авторів у файлі статті не наводяться. У разі подання статті на сайті журналу ці відомості необхідно занести у відповідні поля форми подання. Якщо стаття надсилається до редакції електронною поштою, їх необхідно розмістити в окремому файлі. Відомості про авторів надаються за формою: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь та вчене звання, найменування посади та місце роботи, військове звання, почесні звання, ідентифікатор ORCID, інформація для зворотного зв’язку (телефонні номери, адреса електронної пошти).

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  3. Зміст та оформлення статті відповідають вимогам, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  4. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  5. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
  6. Матеріали статті не містять інформації з обмеженим доступом.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.